UTVECKLINGSARBETET

Språket har en viktig roll i vårt pedagogiska arbete. Målet är att stimulera barnens språkutveckling genom samtal och språkutvecklande aktiviteter. Vi lyfter fram språket i alla förskolans vardagssituationer, vilket sker genom samtal där barnen ges möjlighet att uttrycka sig. Vi har tillgång till flerspråkiga pedagoger som talar samma språk som flera av barnen. Detta underlättar kommunikationen mellan personal, barn och föräldrar då flera av våra föräldrar inte behärskar det svenska språket. Vi lägger stor vikt vid att de flerspråkiga pedagogerna pratar både på sitt modersmål och svenska med barnen för att främja aktiv tvåspråkighet. Enligt förskolans läroplan skall förskolan medverka för att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sitt modersmål såväl som det svenska språket.

Vi uppmärksammar även den vardagliga matematiken i verksamhet exempelvis vid dukning och vid sortering av material utifrån färger, former och storlek. Motoriken har också fått en stor plats i vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar aktivt med idrott och hälsa. Fysisk aktivitet spelar inte bara en stor roll för hälsan utan även för barns utveckling.  Leken får ett stort utrymme hos oss, i leken erövrar barnen nya erfarenheter, bearbetar upplevelser, lär sig att lösa problem och att samarbeta. Leken är grundläggande för barnens lärande. Genom leken utvecklar barnen även social kompetens och sina språkfärdigheter. För oss är det ytterst viktigt att pedagogerna närvarar i eller är bredvid leken. Vi pedagoger skall vägleda och stimulera barnen i leken utan att styra eller dominera.