ÖVERGÅNGEN FRÅN FÖRSKOLAN TILL SKOLAN

Syfte:
Syftet med vårt systematiska arbete kring övergångar från förskola till skolan, är främst att nå bra måluppfyllelse för skolområdets barn. Enligt styrdokumenten ska förskola och skola sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv (s.16 I LGR 11 och s.13 Lpfö 98)
Mål:
En genomtänkt och smidig övergång mellan förskola och förskoleklass
Förskolebarnen har möjlighet att kontinuerligt träffa förskoleklassens och fritidspersonal innan övergången till förskoleklass eftersom de flesta barn fortsätter i samma skola.

  • Alla barn ska behålla sin nyfikenhet och lust att lära.
  • Alla barn och föräldrar ska känna trygghet inför övergången mellan verksamheterna

Strategi:

  • Alla barns positiva och starka sidor ska lyftas fram vid övergången så att progressionen blir tydlig och upplevs som ett obrutet lärande och bygger på vad barnet lärt sig i förskola.
  • Alla barn i behov av särskilt stöd ska överlämnas med fokus på de åtgärder som fungerat i förskola.
  • Alla pedagoger ska känna till de olika verksamheternas arbetssätt, metoder och innehåll så att barnen och föräldrarna känner igen sig vid övergången till nästa verksamhet.
  • I alla övergångar måste en aktiv dialog föras med barnens föräldrar så att det säkerställs att all relevant information mellan hem förskola skola överlämnas.